نسخه اصلی بدون موزیک آموزش بخش اول IBM ILOG CPLEX Video by Dr.-Ing. Babak Sorkhpour

زندگیما,#بابک,#بهلولمستشیدا,#مسیحا,#زیگن,#آلمان, Babak,#masiha,#Siegen,#Germany وب سایت برنامه: www.roadmap-show.de وب سایت شخصی…